مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل برنامه درسی پایه ششم ...
عنوان تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به حقوق تربیتی دانش آموزان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حقوق تربیتی دانش آموزان، برنامه درسی، ششم ابتدایی.
چکیده هدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدائی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی کودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهر مرند بود. پژوهش حاضر ازنظر روش شناسی، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان ششم ابتدائی مرند در جریان سال تحصیلی 94-95 بود. حجم جامعه آماری دانش آموزان برابر با 1812 نفر است و حجم جامعه آماری معلمان پایه ششم نیز 65 نفر در نظر گرفته شد. به استناد جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی 320 نفر از دانش آموزان و 56 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی مؤلفه های حقوق تربیتی استفاده گردید. پرسشنامه اول برای بررسی نظرات معلمان با توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی کودک و پرسشنامه دوم برای دانش آموزان استفاده شد. جهت اطمینان از پایایی پرسش نامه ها ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید که این ضریب برای پرسش نامه دانش آموزان 86/0 و برای پرسش نامه معلمان 78/0 به دست آمد. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، به روش تجزیه مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس و نمودار اسکری کتل به دست آمد. برای تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانش آموزان از بین مؤلفه های حقوق تربیتی فقط به مؤلفه پی گیری اهداف تربیتی به میزانی کمتر از حد متوسط توجه شده است ولی به سایر مؤلفه ها بالاتر از حد متوسط توجه شده است. در حالی که از دیدگاه معلمان به همه مؤلفه های حقوق تربیتی توجه کافی شده است.
پژوهشگران صابر دوستی (نفر اول)، سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر دوم)، موسی پیری (نفر سوم)