مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل یابی معادلات ساختاری ...
عنوان مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط راهبردهای کنترل فکر و معنا در زندگی با عملکردتحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عملکرد تحصیلی، معنا در زندگی، راهبردهای کنترل فکر و معادلات ساختاری
چکیده هدف این پژوهش بررسی ارتباط راهبردهای کنترل فکر و معنا در زندگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند که تعداد 360 نفر از آن ها با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و کنترل فکر ولز و (MLQ) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های معنا در زندگی استگر و برای سنجش عملکرد تحصیلی از میانگین نیمسال اول استفاده شد. روایی سازه (TCQ) دیویس 0/ پرسش نامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 63 0 محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین معنا در زندگی و راهبردهای کنترل فکر و / و 73 اما .(p ≤0/ هم چنین راهبردهای کنترل فکر با عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد ( 001 بین معنا در زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه ی معنادار وجود ندارد. مدل معادلات ساختاری نیز از تأثیر مستقیم راهبردهای کنترل فکر و معنا در زندگی بر عملکرد تحصیلی و از رابط هی معنا در زندگی و کنترل فکر حمایت کرد.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، نسرین همایونی بخشایش (نفر دوم)، بهار عنایتی (نفر سوم)