مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه سبک های تفکر وسبک های ...
عنوان رابطه سبک های تفکر وسبک های تدریس با مدیریت کلاس(مورد مطالعه: استادان دانشگاه ارومیه)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اعضای هیئت علمی، دانشگاه ارومیه، سبک تفکر، مدیریت کلاس، سبک تدریس
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های تفکرو سبک های تدریس با مدیریت کلاس انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 421 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی 143 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه؛ سبک های تفکر، سبک های تدریس و سبک مدیریت کلاس استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان موضوعی و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 835/0 ، 829/0 و 657/0 به دست آمد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج نشان دادند که از بین انواع سبک تدریس، سبک تدریس خبره به طور معناداری می تواند سبک مدیریت کلاس را پیش بینی نماید، همچنین مشخص شد که سبک تدریس می تواند به میزان 10 درصد سبک مدیریت کلاس را پیش بینی نماید و دیگر یافته ها نشان داد که سبک تفکر می تواند به میزان 8/2 درصد قدرت پیش بینی کنندگی سبک مدیریت کلاس را افزایش دهد هر چند که این میزان معنادار نیست.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، لطیف پورفرهادی (نفر دوم)