مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر آموزش چندرسانه ای بر ...
عنوان تأثیر آموزش چندرسانه ای بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایۀ ششم کلاسهای چندپایۀ عشایری در درس علوم تجربی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش چندرسانهای، کلاس چندپایه عشایری، درگیری تحصیلی، علوم تجربی.
چکیده این پژوهش باهدف "بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بر درگیری تحصیلی دانشآموزان پایۀ ششم کلاسهای چندپایه عشایری در درس علوم تجربی" انجامگرفته است. روش پژوهش شبهآزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکتکنندگان پژوهش شامل 40 نفر ( 19 دختر و 21 پسر ) از دانشآموزان پایۀ ششم ابتدایی عشایری بودند که به شیوة نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از ابزار درگیری تحصیلی اعتباریابی شده با 0 برآورد گردید. دادهها با / روایی و پایایی معین برای گردآوری دادهها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن بررسی و ضریب پایایی 83 توصیف و تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که بین درگیری تحصیلی (رفتاری، علمی، spss بهرهگیری از آمار توصیفی و استنباطی تحت نرمافزار و میانگین نمرات درگیری ( p < 0/ روانشناختی و شناختی ) دانشآموزان گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار وجود دارد ( 05 تحصیلی دانشآموزان آموزشدیده با روش چندرسانهای بالاتر بود. اما، بین میزان درگیری تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر گروه آزمایش، بنابراین، میزان تأثیرگذاری شیوة آموزش چندرسانهای بر دانشآموزان دختر و پسر تقریباً به یک ؛( p >0/ تفاوت معنیدار وجود ندارد ( 05 اندازه است.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، رقیه شاهی (نفر دوم)