مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای کتاب های تفکر و ...
عنوان تحلیل محتوای کتاب های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه... برحسب میزان توجه به مولفه های سرمایه فرهنگی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایه فرهنگی، کتابهای تفکر و سبک زندگی، دوره اول متوسطه، تحلیل محتوا.
چکیده هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتابهای تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول، برحسب میزان توجه به مولفههای سرمایه فرهنگی بود. با توجه به اینکه کتابهای تفکر و سبک زندگی کتابهای جدیدالتالیفی هستند که در راستای تقویت مهارت های تفکر و پرورش عادات اصیل اجتماعی و فرهنگی وارد عرصه کتابهای درسی گشته اند، ضرورت بررسی جایگاه مولفههای سرمایه فرهنگی در آنها بیش از پیش احساس می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای تمامی کتابهای تفکر و سبک 94 بوده و برای بالابرن تعمیم پذیری پژوهش، نمونه - زندگی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95 آماری با جامعه آماری یکسان در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل سیاهه تحلیل محتوای محققساخته سرمایه فرهنگی برحسب نظریه بوردیو بود که جهت برآورد روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده 89 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و / شد. پایایی سیاهه تحلیل نیز از طریق روش اسکات برابر 54 تحلیل دادهها در گام نخست از سنجش فراوانی و سپس برای برآورد باراطلاعاتی و ضریب اهمیت مولفه ها و مقوله ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که در بین مولفه های سرمایه فرهنگی، مولفه نهادینه که سبب رسمیت بخشیدن نهادی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته و بهره مندی ازاثرات و پاداش آن در جامعه شود از کمترین میزان توجه برخوردار بوده، مولفه عینیت یافته توجه تا اندازه ای مطلوب را داشته و مولفه تجسم یافته که بیشترین ارتباط را با با اصول و محورهای کتابهای تفکر و سبک زندگی دارد جایگاهی درخور ندارد. گذشته از این در بخش مقولهها نیز نوعی ناهمگونی به چشم میخورد و مقولههای گرانمایهای نظیر موسیقی، محیط مجازی، شبکه های اجتماعی، توجه به مفاخر و مفاهیم میهنی و شرکت در جشنوارهها و مسابقات علمی و فرهنگی و کسب مدارک ادبی، هنری و ورزشی هیچ جایگاهی در کتابهای یاد شده ندارند
پژوهشگران محمد حرفتی سبحانی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)