مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی ...
عنوان مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی براساس عوامل خانوادگیٰ زمینه ای و آموزشگاهی در مطالعات تیمز2007
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پیشرفت ریاضیٰ تیمز2007ٰ محیط خانهٰ پیشینه دانش آموزٰ جو مدرسهٰ فرایند تدریس
چکیده این پِوهش با هدف تدوین مدلی برای تبیین و پیشبینی پیشرفت ریاضی براساس متغیرهای محیط خانهٰ جومدرسهٰ پیشینه دانش آموز و فرایند تدریس انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. ازجامعه دانش آموزان پایه سومٰ دوره راهنمایی سال تحصیلی 87-1386 که در مطالعه تیمز 2007شرکت کرده بودند و تعداد 3950دانش آموز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه دانش آموز جهت اندازه گیری متغیرهای محیط خانهٰ جومدرسهٰ پیشینه دانش آموز و فرایند تدریس و آزمون پیشرفت ریاضی مطالعه تیمز(2007)بود.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، لیلا شاهدوستی (نفر دوم)، شهرام واحدی (نفر سوم)