مشخصات پژوهش

صفحه نخست /امکان سنجی برنامه ریزی درسی ...
عنوان امکان سنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور در نظام برنامه ریزی درسی از دیدگاه خبرگان آموزشی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها برنامه ریزی درسی مدرسه محور، تمرکززدایی، کیفیتبخشی آموزشی.
چکیده هدف اصلی این پژوهش، امکانسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه محور در نظام برنامه ریزی درسی از دیدگاه خبرگان آموزشی استان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع زمینهیابی و جامعه آماری پژوهش کارشناسان مسؤول و معاونین آموزشی دوره متوسطه نواحی پنجگانه شهر تبریز، مناطق آموزشی (آذرشهر، گوگان، اسکو و خواجه) و اساتید علوم تربیتی دانشگا ههای تبریز، آزاد واحد تبریز، فرهنگیان و شهید مدنی آذربایجان بودند. نمونه پژوهش شامل 42 نفر کارشناسان مسؤول و 44 نفر از اساتید طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. دادهها از طریق دو پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تک نمون های نشان t دو نمونه مستقل وآزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون t ، تک نمونه ای t آماری داد که تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی، کیفیت بخشی آموزشی و اجرای برنامه ریزی درسی مدرسه محور با توجه به توانمندی ها و ظرفیتهای مدارس ازطریق برنامه ریزی درسی مدرسه محور امکان پذیر دو نمونه مستقل نشان داد از نظراساتید و کارشناسان مسؤول t درحالی که نتایج آزمون .(P≤0/ است ( 05 در امکان تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی و اجرای برنامه ریزی درسی مدرسه محوربا توجه به اما در کیفت بخشی آموزشی از ،(P≤0/ توانمندی ها و ظرفیتهای مدارس تفاوت معناداری وجود داشته( 05 .(P≥0/ طریق برنامه ریزی درسی مدرسه محور بین دو گروه تفاوت وجود ندارد( 05
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، خدیجه بهروزی تبار (نفر دوم)