مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مولفه های تحول نظام ...
عنوان بررسی مولفه های تحول نظام سلامت در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی با تکنیک آنتروپی شانون
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش سلامت، تحول نظام سلامت، تحلیل محتوا، آنتروپی شانون، علوم تجربی
چکیده زمینه و هدف: یکی از اسناد هدایت کننده در عرصه برنامهریزی سلامت کشور سند تحول نظام سلامت میباشد که تا سال 1404 هدایتکننده فعالیتهای حوزه سلامت کشور خواهد بود. آموزش و پرورش و آموزش سلامت از جمله حوزههای مهمی است که در تحول نظام سلامت به آن توجه شده است. در همین راستا هدف از انجام مطالعه حاضر، تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس مولفههای مرتبط با آموزش در سند تحول نظام سلامت بود تا میزان توجه و پرداختن به این مولفهها در کتب درسی دوره ابتدایی مشخص گردد. روش کار: نوع مطالعه توصیفی و روش مورد استفاده تحلیل محتوا با بهرهگیری از تکنیک آنتروپی شانون بود. در این تکنیک ابتدا فراوانی هر مولفه در محتوای مورد نظر تعیین میگردد، سپس فراوانیها به دادههای بهنجار تبدیل شده و بر اساس آن بار اطلاعاتی و ضرایب اهمیت برای هریک از شاخصها و مولفههای سلامت، حوادث، پیشگیری ، تغذیه و شاخص- های آنها محاسبه میگردد. 0) بیش از سایر مولفهها بود و مولفه پیشگیری / یافتهها: ضریب اهمیت به دست آمده برای مولفه سلامت تغذیه ( 308 0)، شاخص / 0). در میان شاخصها نیز پس از شاخص سلامت تغذیه ( 191 / دارای کمترین مقدار ضریب اهمیت بود ( 114 0) دارای بیشترین ضریب اهمیت بود و ضریب اهمیت به دست آمده برای شاخص پیشگیری از / سلامت جسمانی ( 189 رفتارهای پرخطر معادل صفر محاسبه شد. نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در میان کلیه صفحات کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی به مولفه ها ی سلامت تغذیه و سلامت (جسمانی، خانواده، روانی و محیط) بیش از سایرین و به مولفه پیشگیری بسیار اندک پرداخته شده است. بر همین اساس در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در سند تحول نظام سلامت کشور، و با توجه به اهمیت مولفههای مذکور در ارتقای سطح سلامت کشور، ضروری است در محتواهای آم وزشی اعم از کتاب های درسی و غیردرسی، به مولفههای مذکور پرداخته شده و به طور جدی و اساسی مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، سعید محمدی مولود (نفر دوم)