مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای کتاب های فارسی ...
عنوان تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره اول متوسطه برحسب میزان توجه به مؤلفه های سرمایه فرهنگی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرما فرهنگی، کتاب های فارسی، دوره اول متوسه ، تحلیل محتوا
چکیده هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره متوسطه اول، براسطاس میط ا توجط بط مؤلف های سرما فرهنگی است. ا ن مقال از لحاظ هدف، کاربردی بوده و با توجط بط ماهیطت آ از روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا استفاده شده است. جامع آماری پژوهش، محتطوای تمطام کتاب های فارسی دوره اول متوسه در سال تحصیلی 6934 6936 بوده و نمون آماری نی بطا جامعط - آماری، کسا درنظر گرفت شد. اب ار پژوهش شامل سیاه تحلیل محتوای سطرما فرهنگطی برمبنطای نظر بورد و بود ک برای برآورد روا ی سیاهۀ تحلیل از روا طی محتطوا ی اسطتفاده شطد. پا طا ی سطیاه 43 درصد محاسطب شطد و بطرای ته ط و تحلیل داده هطا از / تحلیل نی از طر ق روش اسکات برابر 64 سنهش فراوانی و روش آنتروپی شانو استفاده شد. افت های پژوهش نشا دادند ک در بین مؤلف های سرما فرهنگی، ب مؤلف نهاد ن کمتر از سا ر مؤلف ها توج شده است و مؤلفط یینیت افتط بیشطتر ن می ا توج را ب خود اختصاص داده است؛ درحالی ک مؤلف تهسم افت ک بیشتر ن ارتباط را بطا درس فارسی دارد، جا گاه شا ست ای ندارد.
پژوهشگران محمد حرفتی سبحانی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)