مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثربخشی کتابهای راهنمای ...
عنوان بررسی اثربخشی کتابهای راهنمای تدریس علوم و ریاضی پایة ششم ابتدایی بر مبنای عناصر هشتگانه برنامه درسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها راهنمای تدریس ریاضی و علم ، برنامةدرسی، کارشناسان؛ معلمان پایة ششم ابتدایی
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کتابهای راهنماای تادریس علام و ریاضای پایاة ششام ابتدایی بر اساس عناصر هشتگانه برنامه درسی بمده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و باه لحاا شیمة گردآوری دادهها، تمصیفی از نمع پیمایشی است. جامعة آماری شامل کلیة کارشناسان و معلماان پایاة ششم ابتدایی مدارس دولتی آممزش و پرورش ناحیه دو شهر ارومیه بمده که از میان آنها نممنهای به حجام 135 نفر معلم و 38 نفر کارشناس باه روش تصااد ی طبقاهای متناسا باا حجام انتخااب شادند. بارای جمعآوری دادهها از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد. دادههاا باه دو شایمة تمصایفی ) راوانای، درصاد راوانی، میانگین و ...( و استنباطی )تی تست گروههای مستقل و آزممن تحلیل واریاانس باا انادازه گیاری های مکرر( تحلیل شد. یا تههای پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان و کارشناسان، کتابهای راهنماای تدریس ریاضی و علم با تمجه به عناصر هشتگانة برنامة درسی از اثربخشای یکساانی برخامردار نیساتند. همچنین، عناصر هشتگانه برنامه درسی اثربخشی یکسان نداشته و چهار عنصر )هدف ، محتمای آممزشای، ماماد و مناابع « ، شیمه تدریس و روش ارزشایابی(، در اولمیتهاای اول تاا چهاار قارار گر تاه و عناصار اولمیتهای هفتم و هشاتم را باه خامد اختصاا دادهاناد. تفااوت » ضا وامکانات آممزشی « و » آممزشی ممجمد بین دیدگاه معلمان و کارشناسان در خصم میزان اثربخشی کل کتاب راهنمای تادریس ریاضای معنیدار، اما اثربخشی کلی کتاب راهنمای تدریس علم غیر معنیدار است.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، رقیه قلی پور (نفر دوم)