مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رویکرد یادگیری برای ...
عنوان تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در سیمای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تحلیل محتوا، دوره دوم ابتدایی، کتابهای مطالعات اجتماعی، یادگیری برای باهم زیستن.
چکیده هدف پژوهش حاضر تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در برنامهی درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل محتوای تمامی کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 1361 69 بوده و نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری بود. ابزار پژوهش، سیاهه تحلیل محتوای کتب - مطالعات اجتماعی برحسب رویکرد یادگیری برای باهم زیستن بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل از روایی محتوایی استفاده شد. پایایی سیاهه تحلیل نیز از طریق روش اسکات 62 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که میزان توجه به مؤلفههای رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در محتوای کتابهای درسی از یک توزیع نرمال برخوردار نمیباشند بهگونهای که مؤلفه آموزش صلح از بیشترین میزان توجه و مؤلفههای آموزش سلامت، آموزش محیطزیست از کمترین میزان توجه برخوردار میباشد و به مؤلفههای چند فرهنگی، شهروندی، حقوق بشر توجه چندان مطلوبی نشده است؛ که نیازمند توجه و تجدیدنظر در برنامههای درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم توسط مسؤولان ذیربط میباشد.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، آرش سعداللهی (نفر دوم)، حافظ صاحب یار (نفر سوم)