مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین «افت تحصیلی » براساس ...
عنوان تبیین «افت تحصیلی » براساس مستندات و دیدگاه اعضای شوراهای دبیران شهرستان ایذه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شوراهای معلمان، افت تحصیلی، آموزش متوسطه، نظریة داده بنیاد.
چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین «افت تحصیلی » براساس مستندات و دیدگاه اعضای شوراهای دبیران شهرستان ایذه است. با توجه به اینکه افت تحصیلی، سالانه هزین ههای کلانی بر نظام آموزشی کشور تحمیل م یکند، داشتن نظری جامع در این زمینه برای ارائه به کارگزاران ضروری ب هنظر م یرسد. جامعة آماری پژوهش صور تجلسات شوراهای دبیران کلیة 56 واحد دبیرستا نها و هنرستا نهای دخترانه و پسرانة شهرستان ایذه است. برای گردآوری داد هها با استفاده از روش نمون هگیری هدفمند، 25 فقره از صور تجلسات ب هعنوان نمونة آماری انتخاب شد. ه مچنین با 6 نفر دبیر، مدیر و معاون ب هعنوان آگاهان کلیدی مصاحبه به عمل آمد. پس از بررسی نوزده صور تجلسه از صور تجلسات مذکور اشباع نظری حاصل شد. اما ب همنظور حصول اطمینان، تمام صور تجلسات جامعة آماری مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. نتایج تحلیل داد هها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از 30 مقوله بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علیّ؛ زمین های؛ مداخل های؛ راهبردی و پیامدهاست که دیدگاه شورای معلمان پیرامون پدیده افت تحصیلی را منعکس م یسازد. ï
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، سعید محمودی بردزردی (نفر دوم)