مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تفاوتهای جنسیتی دانش ...
عنوان مقایسه تفاوتهای جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعللورزی تحصیلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تفاوت های جنسیتی، تعلل ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجان.
چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه تفاوت دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعللورزی تحصیلی میباشد. روش پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی بود . نمونه پژوهش 272 دانشآموز پسر و دختر بودند که به شیوهی نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی، از بین دانش آموزان دبیرستانهای دورهی متوسطه شهر گنبد کاووس انتخاب شدند. پرسشنامه های تعللورزی تحصیلی، هوش اجتماعی و تنظیم هیجانی به روش گروهی توسط آزمودنی ها تکمیل شد . روایی و پایایی پرسشنامه ها احراز شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج آزمونهای 2T هتلینگ و MANOVA ، نشان داد که بین گروههای دختر و پسر از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد، اما از نظر تعللورزی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین، مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که می توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، آمنه آق آتابای (نفر سوم)