مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشة ...
عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشة مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایة ششم ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نقشه مفیومی، یادداری، درک مفاهیم
چکیده ه ف این پژوهش تعیین اثربخشی نقشه مفیومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربگی و مااععگاا امتعگاعی بگودش روش پژوهش شبه آزمایشی بود که در امرای آن از طگر پگیش آزمگون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده ش ش شرکت کنن گان پژوهش شامل 121 نفگگر 01 نفگگر گگگروه آزمایشگگی و 01 نفگگر گگگروه کنتگگرل از - دانش آموزان پایه ششم ابت ایی شیر اشنویه در سگال تحصگیلی 49 1343 بودن که به روش تصگادیی خوشگه ای چن مرحلگه ای انتخگا ش ن و به شیوة گعارش تصادیی در هر یک از گروه های آزمگایش و کنترل قرار گریتن ش آزمون درک مفاهیم و یگادداری علگوم تجربگی و مااععاا امتعاعی توسط آزمودنی ها تکعیل ش ش بگرای تییگه آزمگون معتبر از روایی صوری و محتوایی و بگرآورد پایگایی از روش دو نیعگه کردن استفاده ش ش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از طریق نرم ایزار spss و با بیره گیری از آمار توصیفی میگاناین و انحگراف معیگار و آمار استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس انجام گریتش آزمودنی هگای گروه آزمایش به م ا 11 ملسه آموزش به روش نقشگه مفیگومی را دریایت کردن ش گروه کنترل نیز هم زمان به برنامه های عادی کلاسی خود ادامه می دادن ش یایته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشگان داد نعره های گروه آزمایش در پس آزمون درک مفاهیم و یگاد داری علگوم تجربی و مااععاا امتعاعی بگاتتر از گگروه کنتگرل اسگت ؛ بنگابراین، آموزش به روش نقشه مفیومی به ایزایش درک مفگاهیم و یگادداری دانش آموزان منجر می شودش پژوهش حاضر برای معلعان دوره ابت ایی به ویژه پایه ششگم ابتگ ایی کاربردهگایی دارد کگه مگی
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، حمزه عزیزی (نفر سوم)