مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین ابعاد برنامه درسی پنهان ...
عنوان تبیین ابعاد برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی مقطع کارشناسی نظام آموزش عالی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها برنامه درسی پنهان،معارف اسلامی، ارتباط متقابل استاد و دانشجو، روش تدریس
چکیده هدف پژوهش حاضر،تبیین ابعاد برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی مقطع کارشناسی نظام آموزش عالی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایش است نمونه آماری پژوهش حاضر را 326 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل دادند.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، منیره نیک پیران (نفر دوم)