مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه بین اثربخشی روش تدریس ...
عنوان مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تدریس مشارکتی، تدریس انفرادی، پیشرفت تحصیلی، زبان انگلیسی
چکیده هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس انفرادی در درس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اول متوسطه است. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی1 و2 (به ترتیب روش تدریس مشارکتی و انفرادی) است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر کلاس اول دبیرستان شهرستان مهاباد می باشد. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. حجم نمونه شامل 52 نفر می باشد که 25 و27 نفر آنها به ترتیب در گروه آزمایشی و 2 قرار گرفتند. همسان بودن گروه ها، ازطریق کنترل معدل های دانش آموزان ، اجرای پیش آزمون و آزمون هوشی ریون مورد بررسی و نتایج حاصله حاکی از عدم تفاوت معنادار بین گروه ها بود. پایایی آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد. سپس روش یادگیری مشارکتی و انفرادی به مدت 2 ماه اجرا شد و پس آزمون به عمل آمد. نمرات با استفاده از آزمون t-test در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید که یافته ها نشان داد در آموزش درس زبان انگلیسی به روش تدریس مشارکتی در مقایسه با روش تدریس انفرادی ، برای دانش آموزان پیشرفت تحصیلی بیشتری، درپی دارد.
پژوهشگران سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، لاله حسن ریحانی (نفر سوم)