مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای کتاب های درسی ...
عنوان تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ متوسطه برحسب میزان توجه به آموزش کمک های اولیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش کمک های اولیه، کتاب های درسی، دورۀ متوسطه، تحلیل محتوا
چکیده مقدمه: هدف پژوهش، بررسی جایگاه آموزش کمک های اولیه در کتاب های درسی دورۀ متوسطه اول و دوم بود. با توجه به آمار بالای سوانح در کشور و تلفات بالا در حوادث سر صحنه و معلولیت های به تبع آن، لزوم آشنایی دانش آموزان با مهارت های فوق و گنجاندن آنها در کتاب های درسی ضروری به نظر می رسد. روش: روش به کار رفته در پژوهش فوق از نوع تحلیل محتواست و ابزار پژوهش سیاهۀ تحلیل محتوا با 21 مؤلفه می باشد. روایی ابزار توسط اساتید و کارشناسان تأیید شد و پایایی آن نیز بر اساس روش اسکات 80 درصد بود. جامعۀ آماری این پژوهش 200 جلد کتاب درسی و نمونۀ آماری 33 جلد می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته ها: در کتاب های دورۀ متوسطه اول فقط در کتاب آمادگی دفاعی پایۀ نهم در دو صفحه و در کتاب های عمومی دورۀ متوسطۀ دوم نیز فقط در کتاب آمادگی دفاعی در 12 صفحه به مقولۀ کمک های اولیه اشاره شده است. در کتاب های دورۀ متوسطۀ دوم نیز تنها کتابی که به آموزش کمک های اولیه پرداخته کتاب ایمنی و کمک های اولیه است. علاوه براین، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت تمامی مؤلفه ها برابر صفر است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با توجه به ضعف کتاب های درسی، پررنگ ترشدن مباحث کمک های اولیه، اختصاص کتابی مستقل به آن، ارائه سازمان دهی مارپیچی برای تداوم بیشتر، طراحی برنامۀ درسی کمک های اولیه و در نهایت مساعدت کارشناسان جمعیت هلال احمر در تدریس مباحث یاد شده ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران محمد حرفتی سبحانی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)