مشخصات پژوهش

صفحه نخست /چالش های برنامۀ درسی مطالعات ...
عنوان چالش های برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی در تربیت شهروندی – اجتماعی براساس مدل تایلر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تربیت شهروندی – اجتماعی، مطالعات اجتماعی، برنامۀ درسی، معلمان
چکیده پژوهش حاضر در زمینۀ یکی از اساسیترین مباحث روز در حوزۀ آموزش و پرورش و برنامهریزی درسی تحت عنوان "تربیت شهروندی ـ اجتماعی" انجام شده است.روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری آن معلمان ابتدایی شهر تبریز که 337 نفر)276 زن و 61 مرد( به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و نسبتی انتخاب شدهاند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ محقق ساخته روا و پایا براساس عناصر برنامۀ درسی بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون فریدمن و آزمون t استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در عنصر »هدف ها«، مقولۀ ناتوانی هدفهای تربیت شهروندی در برقراری ارتباط مؤثر بین مدرسه و مؤسسات بیرون از مدرسه؛ در عنصر »محتوا«، بی توجّه به تلفیق مفاهیم و مهارتهای شهروندی در حوزههای مختلف یادگیری؛ در عنصر »فعّالیت های یاددهی ـ یادگیری«، عدم اجرای فعّالیتهای مناسب و در عنصر »ارزشیابی«، عدم توجّه به خالقیت و نوآوری فراگیران؛ باالترین اولویت را در بین چالشهای مطرح شده به خود اختصاص دادهاند. هم چنین در نتایج آزمون t مستقل نیز نشان از وجود تفاوت معنیداری بین نظرات معلّمان مرد و زن در سه عنصر محتوا، فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی دارد اما درخصوص عنصر هدف بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
پژوهشگران رضا فزونی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر سوم)