مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل اثربخشی آموزش به کمک ...
عنوان فراتحلیل اثربخشی آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عملکرد تحصیلی، رایانه، فراتحلیل، اندازه اثر.
چکیده به کمک فراتحلیل میتوان به نتایجی جامع از موضوع رسید و پژوهشگران آتی را از صرف زمان و هزینه برای تحقیقات تکراری بینیاز ساخت. هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران بود. جامعهی آماری آن، شامل کلیهی مطالعاتی است که در فاصلهی سالهای 1982 تا 1981 در داخل کشور، و در سالهای 0212 تا 0212 در خارج کشور به صورت مقالهی تمام متن در پایگاههای اطلاعاتی داخلی و خارجی در دسترس بودند. به منظور جمعآوری اطلاعات از چکلیست مشخصات طرحهای پژوهشی؛ و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدلهای ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی بهواسطهی نرمافزار CMA استفاده شد. تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهشها، نشان دادند که آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی دارای اثربخشی مثبتی میباشند. همچنین اثرات آموزش رایانه بر عملکرد تحصیلی براساس روشهای نمونهگیری متفاوت است؛ اما براساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد. با توجه به نتایج فراتحلیل حاضر، میتوان گفت که استفاده از آموزش به کمک رایانه در عملکرد تحصیلی مؤثرترند.
پژوهشگران حافظ صاحب یار (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)