مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل یابی رابطه ساختاری حمایت ...
عنوان مدل یابی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تعلل ورزی تحصیلی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و شیوه های کمک خواهی تحصیلی
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده و تعلل ورزی تحصیلی با واسطه گری شیوه های کمک خواهی تحصیلی در قالب یک مدل علی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دوره دوم متوسطه شهر سنندج می باشند که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. 346نفر از دانش آموزان پایه دوم متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. سه مقیاس تعلل ورزی تحصیلی- نسخه دانش آموزی سولومن و راث بلوم، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی اسمیت و همکاران و مقیاس شیوه های کمک خواهی تحصیلی محقق ساخته، جهت سنجش متغیرهای مدل مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های این پژوهش، برازش مناسبی دارد و حمایت اجتماعی ادراک شده و شیوه های کمک خواهی تحصیلی به صورت مستقیم تعلل ورزی تحصیلی را پیش بینی نمودند. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده به صورت غیر مستقیم و همپای مسیر مستقیم، تعلل ورزی تحصیلی را پیش بینی نمود. در این میان مسیر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده به شیوه های کمک خواهی تحصیلی نیز معنادار بود. این پژوهش تلویحاتی برای مربیان و پرورشکاران دارد که می توانند از نتایج آن برای پیشرفت و راهنمایی دانش آموزان بهره گیرند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، شب بو رحیمی نیا (نفر سوم)