مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش دانش، نگرش و مهارت دبیران ...
عنوان نقش دانش، نگرش و مهارت دبیران دوره متوسطه در بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی- یاد گیری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش، فناوری اطلاعات، معلمان، دوره متوسطه
چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش دانش، نگرش و مهارت در بکارگیری فناوری ‏اطلاعات در فرایند یاددهی- یادگیری توسط دبیران دوره‏ متوسطه شهر مریوان در سال تحصیلی 97-96 بود. روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش دبیران دوره اول و دوم متوسطه شهر مریوان به تعداد 600 نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 234 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای نسبتی انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از دو پرسشنامه محقق ساخته دانش، نگرش و مهارت دبیران و بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی- یادگیری استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‏ها توسط اساتید و متخصصان اهل فن و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‏ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 79/0 بدست آمد. داده‏ها با استفاده از روش‏های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و روش‏های آمار استنباطی (آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان) با استفاده از نرم‏افزار spss22 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که: 1) بین دانش دبیران و بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. 2) بین نگرش دبیران و بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. 3) بین مهارت‏های دبیران و بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. 4) بر اساس دانش، نگرش و مهارت‏های دبیران می‏توان میزان بکارگیری فناوری اطلاعات را پیش‏بینی کرد. 5) بین دبیران زن و مرد در میزان بکارگیری فناوری اطلاعات تفاوت معنی‏داری وجود ندارد. در نتیجه میزان بکارگیری این فناوری‏های نوین آموزشی به طور چشمگیر در فرایند یاددهی- یادگیری نقش دارد و معلمان را با استفاده از نوآوری‏های آموزشی، یادگیری فعال، نقش تعاملی و روابط اجتماعی در یادگیری گوناگون از جمله فناوری اطلاعات سوق می‏دهد و به تبع آن جامعه نیز پیشرفت می‏کند.
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، مریم مهدی پوردیلمقانی (نفر دوم)، شهلا بابائی (نفر سوم)