مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی مداخلات آموزشی و ...
عنوان اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اختلال یادگیری ویژه : یک مطالعه فراتحلیلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال یادگیری ویژه، فراتحلیل، مداخلات آموزشی و درمانی، نارسا حساب، نارساخوانی، نارسانویسی
چکیده هدف: اختلال یادگیری ویژه، اختلالی است که توانایی فهمیدن یا ، استفادهکردن از زبان نوشتاری، انجامدادن محاسبههای ریاضی هماهنگکردن حرکتها یا توجه مستقیم را تحت تأثیر قرار میدهد. مداخلهها و روشهای آموزشی و درمانی مختلفی که برای درمان و گاه اثربخشی ، بهبود اختلال یادگیری خاص به کار گرفته شده است مناسبی از خود نشان میدهند و در برخی موارد اثربخشی کافی ندارند و یا اینکه نتایج متناقض هم هستند. بنابراین به منظور ترکیب نتایج ، حل تناقضها و نیز دستیابی به نتیجهگیری کلی ، پژوهشهای پیشین استفاده از فراتحلیل لازم به نظر میرسد .روش: برای نیل به اهداف پژوهش 128 پژوهش با بهرهگیری از روش فراتحلیل، از نتایج کمّی منتخب (که با توجه به ملاکهای ورود و خروج و بهرهگیری از کلیدواژههای تعیینشده از دانشگاههای معتبر سراسر کشور و بانکهای اطلاعاتی مختلف کشور به دستآمده بود) استفاده شد که CMA اندازه اثر اولیه بهدستآمده با نرمافزار 623درمجموع تحلیل 2 شدند. یافتهها: نتایج تحلیل نشان داد که مقدار اندازه اثر ترکیبی 1/13 اثربخشی مداخلههای آموزشی و درمانی بر اختلالهای یادگیری و پس از تفکیک به متغیرهای پیامد چندگانه مقدار اندازه اثر ترکیبی 9 ، اختلال نوشتن 0/80برای اختلال خواندن ، اختلال ریاضی 0/ 4 P 0/001( میباشد که تمامی این اندازه اثرها معنادار است 1/05 ≤). نتیجهگیری: مقادیر اندازههای اثر ترکیبی براساس ملاک کوهن نشانگر اثربخشی در حد بالای مداخله های آموزشی و درمانی است . همچنین این مطالعه تلویحاتی را برای استفاده از مداخلههای مختلف برای بهبود اختلال یادگیری ویژه به دنبال دارد.
پژوهشگران سعید محمدی مولود (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)