مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل پیامدهای برنامه های ...
عنوان فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله های اصلاح رفتار بر بی انضباطی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اصلاح رفتار، برنامه مداخل های، ب یانضباطی، فراتحلیل
چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اندازه اثر پیامدهای برنام ههای مداخل های اصلاح رفتارهای ب یانضباطی بر اساس پژوه شهای داخل کشور ب هوسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعة آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط، پیامدهای برنام ههای مداخل های اصلاح رفتاری انضباطی در داخل کشور مربوط م یشود که پس از لحاظ ملا کهای ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 28 تحقیق تحلیل شدند. ترکیب انداز ه اثرهای اختلاف فراگیران در میزان ب یانضباطی، با و بدون تجربه شرکت در برنام ههای مداخل های از این تحقیقات نشان دادند که ب هصورت کلی عملکرد فراگیران شرکت کرده در برنام ههای مداخل های اصلاح رفتار برتر از فراگیرانی است که در این برنام هها شرکت نکرد هاند
پژوهشگران گویا قدیمی (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)