مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیرآموزش مؤلفه های هوش موفق ...
عنوان تأثیرآموزش مؤلفه های هوش موفق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هوش موفق، خلاقیت، عملکرد تحصیلی
چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش مؤلفه های هوش موفق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود. با روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس پایه پنجم ابتدایی شهر تهران انتخاب شد. تعداد 60 دانش آموز دختر به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو کلاس 30 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش از آزمون تفکر خلاق تورنس (1974)، فرم B تصویری تورنس برای ارزیابی خلاقیت دانش آموزان استفاده شد. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 22 جلسه 45 دقیقه ای برنامه آموزش مؤلفه های هوش موفق استر نبرگ را دریافت نمودند و دانش آموزان گروه گواه تحت این آموزش قرار نگرفتند. یافته­ ها: تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که پس از مداخله، تفاوت معناداری بین دو گروه در خلاقیت و عملکرد تحصیلی وجود دارد (0/05≥p). اثر مداخله در طول زمان پایدار است و تفاوت میانگین دو متغیر خلاقیت و عملکرد تحصیلی در زمان­های مختلف معنادار است. نتیجه­ گیری: از آنجایی که هوش موفق به عنوان یک هوش چند بعدی تفکر تحلیلی، خلاقانه و عملی را تقویت می کند، می توان از آموزش هوش موفق برای افزایش خلاقیت و عملکرد تحصیلی استفاده کرد.
پژوهشگران لیلا قبادی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)، جواد مصرآبادی (نفر چهارم)