مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و اعتباربخشی مقیاس ...
عنوان طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای آموزشی معلمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها طراحی، اعتبار بخشی، راهبردهای آموزشی معلمان، تحلیل عاملی اکتشافی
چکیده این پژوهش برای دستیابی به دو هدف طراحی مقیاس راهبردهای آموزشی معلمان و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای آموزشی معلمان صورت گرفت. براى انجام تحقیق از روش دلفی و تحلیل محتوا برای ساخت مقیاس و یک طرح درونگروهى با روش توصیفی- پیمایشی برای اعتباربخشی به مقیاس استفاده شد. این پژوهش داراى دو نمونه آمارى بود که براى هدف اول 43 نفر معلم به روش در دسترس و براى هدف دوم 354 نفر معلم به روش خوشهای چندمرحلهای طبقهای تصادفی به عنوان آزمودنى انتخاب شدند. براى جمعآوری دادهها از دو ابزار محقق ساخته استفاده شد. اولین پرسشنامه داراى یک سؤال باز بود که در آن از معلمان نمونه اول خواسته شد؛ رفتارهای آموزشی خود را در کلاس فهرست نمایند. دومین پرسشنامه یک مقیاس 29 سؤالى بود که آیتمهاى آن به طریق تحلیل محتوا و تحلیل عاملى اکتشافى از بین رفتارهای آموزشی معلمان انتخاب شده بود. نتایج تحلیل عاملى اکتشافى نشان داد که کلیه راهبردهای آموزشی معلمان را در هفت راهبرد، محوریت دانش آموز(فعالسازی شناختی)، آموزش مبتنی برگروه، ایجاد تمرکز و انگیزه، تدارک محیط بهینه، تدریس مستقیم(معلم محوری)، کنترل فرآیند آموزش و راهبرد آماده سازی دسته بندی کرد. معلمان میتوانند با بکارگیری راهبردهای آموزشی متنوع، محیطی مناسب برای یادگیری دانش آموزان فراهم آورند و به طور مستقیم بر کیفیت فرآیند آموزش تأثیرگذار باشند.