پیمان یارمحمدزاده

صفحه نخست /پیمان یارمحمدزاده
نام و نام خانوادگی پیمان یارمحمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
2 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم- دوره دوم (1395) 120-129
3 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
4 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
5 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت سال 7 (1395) 175-159
6 جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان سال بیست و هفتم (1395) 157-169
7 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
8 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
9 فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی (دانشگاه اصفهان) سال دهم، 21 (1394) 41-66
10 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال دهم، 21 (1394) 203-225
11 فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
12 صنعت و دانشگاه 1 (1394) 73-86
13 مطالعات ناتوانی (1392) 42014
14
International Journal of Basic Sciences & Applied Research (2013) 589-593
15
Journal of Education and Learning (2012) 116-109
16 فصلنامه آموزش عالی ایران سال سوم شماره دوم پاییز 1390 " (1390) 124-104
17
Higher education studies (2011) 0
18
Journal of studies in education (2011) 71-60
19 International Education Studies vol 4 . No3 (2011) 132-124