پیمان یارمحمدزاده

صفحه نخست /پیمان یارمحمدزاده
پيمان يارمحمدزاده
نام و نام خانوادگی پیمان یارمحمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
2 مدیریت بر آموزش سازمان ها 7 (1397) 103-133
3 آموزش و ارزشیابی سال یازدهم (1397) 13-29
4 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 51-29
5 روانشناسی کاربردی 42 (1396) 237-253
6 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 68 (1396) 102-110
7
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 7 (2016) 1-9
8 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) سال سیزدهم- دوره دوم (1395) 120-129
9 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
10 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 8 (1395) 124-141
11 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت سال 7 (1395) 175-159
12 جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان سال بیست و هفتم (1395) 157-169
13 آموزش و ارزشیابی سال 8 (1394) 63-75
14 آموزش پژوهی (دانشگاه فرهنگیان) 1 (1394) 57-76
15 فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی (دانشگاه اصفهان) سال دهم، 21 (1394) 41-66
16 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال دهم، 21 (1394) 203-225
17 فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
18 صنعت و دانشگاه 1 (1394) 73-86
19 مطالعات ناتوانی (1392) 42014
20
International Journal of Basic Sciences & Applied Research (2013) 589-593
21
Journal of Education and Learning (2012) 116-109
22 فصلنامه آموزش عالی ایران سال سوم شماره دوم پاییز 1390 " (1390) 124-104
23
Higher education studies (2011) 0
24
Journal of studies in education (2011) 71-60
25 International Education Studies vol 4 . No3 (2011) 132-124