پیمان یارمحمدزاده

صفحه نخست /پیمان یارمحمدزاده
نام و نام خانوادگی پیمان یارمحمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات آموزش و یادگیری 8 (1395) 124-141
2 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت سال 7 (1395) 175-159
3 جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان سال بیست و هفتم (1395) 157-169
4 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد تبریز 8 (1394) 63-75
5 آموزش پژوهی 1 (1394) 57-76
6 فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی سال دهم، 21 (1394) 41-66
7 فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی سال دهم، 21 (1394) 203-225
8 فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
9
International Journal of Management and Humanity Sciences (2014) 2308-2313
10 مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی (1392) 42014
11
international journal of basic Sciences &Applied Research (2013) 589-593
12
Journal of Education and Learning (2012) 116-109
13 فصلنامه آموزش عالی ایران سال سوم شماره دوم پاییز 1390 " (1390) 124-104
14
Higher education studies (2011) 0
15
Journal of studies in education (2011) 71-60
16 International Education Studies vol 4 . No3 (2011) 132-124