مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش الگوی تفکر ...
عنوان اثربخشی آموزش الگوی تفکر تعاملی بر دانش ضمنی و دانش آفرینی معلمان دوره ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تفکر تعاملی، دانش ضمنی، دانش آفرینی، معلمان.
چکیده زمینه های فکری و قدرت تفکر از جمله مباحثی هستند که نقش مهمی بر دانش معلمان دارند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش الگوی تفکر تعاملی بر دانش ضمنی و دانش آفرینی معلمان دوره ابتدایی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 97-1396 با تعداد 695 نفر بود که از این تعداد 82 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (41 نفر) و کنترل (41 نفر) قرار گرفتند. به این صورت که ابتدا از بین معلمان شهرستان بهارستان، تعداد 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس از بین مدارس، معلمان به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. بسته مورد استفاده الگوی تفکر تعاملی بوده که طی 12 جلسه یک ساعته توسط پژوهشگر برای گروه آزمایش، آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد دانش ضمنی (2012) و دانش آفرینی (2002) که مورد جرح وتعدیل قرار گرفته است، استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه دانش ضمنی و دانش آفرینی نیز به ترتیب 78/0 و 96/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS.21 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر تعاملی بر دانش ضمنی و دانش آفرینی در معلمان تأثیر معناداری دارد (05/P<) و باعث افزایش دانش ضمنی و دانش آفرینی در معلمان دوره ابتدایی می شود؛ بنابراین توجه به الگوی تفکر تعاملی نقش مهمی در بهبود دانش ضمنی و دانش آفرینی معلمان دارد.
پژوهشگران متینا باقری توچائی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، پیمان یارمحمدزاده (نفر سوم)