مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعامل سیاست ادراک شده سازمانی ...
عنوان تعامل سیاست ادراک شده سازمانی و سرمایۀ روان شناختی در پیش بینی اخلاق حرفه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سیاست ادراک شده سازمانی، سرمایۀ روانشناختی، اخلاق حرفه ای
چکیده زمینه: سیاست ادراک شده سازمانی و سرمایه روان شناختی کارکنان از مؤلفه های مهم سازمانی هستند که بر اخلاق حرفه ای و تمایل به ترک خدمت آنان اثرگذار هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی سیاست ادراک شده و سرمایه روانشناختی در پیشبینی اخلاق حرفهای و تمایل به ترک خدمت کارکنان انجام شد. بود که (N = روش: روش تحقیق با توجه به موضوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کردستان ( 245 180 نفر به روش نمونهگیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای سیاست ادراک شده سازمانی، سرمایه روانشناختی، اخلاق حرفهای و تمایل به ترک خدمت با طیف 5 درجهای لیکرت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و استفاده گردید. SPSS رگرسیون تعدیل کننده با استفاده از نرم افزار .(0/ 0-) و با تمایل به ترک شغل رابطه مثبتی دارد ( 35 / یافتهها: نتایج نشان داد که سیاست ادراک شده سازمانی با اخلاق حرفهای رابطه منفی ( 18 0-) دارد. همچنین، در پژوهش حاضر نقش تعاملی / 0) و با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی ( 16 / سرمایه روانشناختی با اخلاق حرفه ای رابطه مثبت ( 66 سیاست و سرمایه روانشناختی در پیش بینی اخلاق حرفهای و ترک خدمت تائید شد. نتیجهگیری: از یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت، هنگامی که افراد فعالیتها و روندهای سازمانی را به شکل سیاسی درک میکنند، سرمایه روانشناختی ممکن است به آنها در کاهش اثرات مربوط به این سیاستها که میتواند افزایش تمایل به ترک شغل و کاهش اخلاق حرفه ای باشد، کمک کند.
پژوهشگران شعبان بروکی میلان (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، پیمان یارمحمدزاده (نفر سوم)