مشخصات پژوهش

صفحه نخست /الگوی ساختاری رفتار قلدری بر ...
عنوان الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتار قلدری، ادراکهای محیط خانوادگی، ویژگیهای شخصیتی
چکیده هدف: هدف پژوهش تعیین نقش ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی در رفتار قلدری بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دوره اول متوسطه 2337 به تعداد 7222 نفر بود. با روش نمونهگیری تصادفی - شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 33 طبقهای، بر مبنای فرمول کوکران 332 دانشآموز شامل 211 دختر و 281 پسر با انتساب متناسب انتخاب شدند و سه پرسشنامه ادراکهای محیط خانوادگی گرولینک، دسای و ریان 2332 ، ویژگیهای شخصیتی آیزنک 2321 و مقیاس قلدری الویس 2331 را تکمیل کردند. پس از حذف 1 پرسشنامه مخدوش، دادهها با استفاده از الگوسازی معادلههای ساختاری تحلیل شد. یافتهها: نتایج نشان داد ضریب مسیر کل بین -2/ حمایت پدر ) 11 ،)P=2/222 ،β= -2/ گرمی مادر ) 12 ،)P=2/22 ،β= -2/ رفتار قلدری با گرمی پدر ) 33 درگیری ،)P=2/227 ،β= -2/ درگیری پدر ) 12 ،)P=2/223 ،β=2 -/ حمایت مادر ) 12 ،)P=2/222 ،β= با رفتار قلدری منفی و )P=2/22 ،β= -2/ و ادراکهای محیط خانوادگی ) 38 )P=2/222 ،β= -2/ مادر ) 12 و ویژگیهای )P=2/222 ،β=2/ و روانرنجوری ) 23 )P=2/22 ،β=2/ ضریب مسیر کل روانپریشی ) 28 با رفتار قلدری دانشآموزان مثبت است. در مقابل ضریب مسیر کل بین )P=2/22 ،β=2/ شخصیتی ) 78 درونگرایی و رفتار قلدری دانشآموزان معنادار نبود. در تحلیل الگوی ساختاری شاخصها، برازش مناسب الگو را نشان دادند. نتیجهگیری: از آنجا که ادراک مثبت فرزندان از محیط خانواده رفتارهای قلدری را کاهش میدهد پیشنهاد میشود برنامه هایی برای آموزش خانواده جهت بهبود کیفیت رابطه والد-فرزندی تدوین و اجرا شود تا رفتارهای قلدرانه نوجوانان کاهش یابد.
پژوهشگران شمس الله رحمانی (نفر اول)، پیمان یارمحمدزاده (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)