مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر ...
عنوان ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هنجاریابی، نظریه سؤال پاسخ، تفکر انتقادی.
چکیده این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است که در آن پژوهشگر به دنبال تهیه آزمونی با پایایی و اعتبار مناسب و - قابلقبول برای آزمون تفکر انتقادی دانشجویان میباشد و همچنین از نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همهی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-90 میباشد که رویهم رفته 21217 نفر بودند. تعداد نمونه ی پژوهش 500 نفر بود که از این تعداد 223نفر مرد و 277 نفر زن بودند. نمونهگیری در دو مرحله انجام شد، مرحلهی اول با استفاده از روش خوشهای و مرحلهی دوم بهصورت تصادفی بود. در این تحقیق پنج پرسش پژوهشی مطرح شده است. دادهها و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه گردآوری شد. ازآنجاکه هدف اصلی این پژوهش ساخت پرسشنامهای برای سنجش تفکر انتقادی دانشجویان بود، دو پرسشنامه اجرا شد. آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا که برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه محققساخته استفاده شد و دیگری پرسشنامهی محققساخته بود. در تحلیل سؤالهای پژوهشی از آمارههای توصیفی )توزیع فراوا