مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی برنامه آموزشی ...
عنوان اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای عالی عصبی- اجرایی بر خلاقیت دانش آموزان دوره اول متوسطه تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خلاقیت، سیالی، بسط، انعطاف، ابتکار
چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای عالی عصبی- اجرایی بر خلاقیت دانش آموزان دوره اول متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش کنونی از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را تمام دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سالتحصیلی 1400-1399 تشکیل می دادند. که از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند دبیرستان پسرانه دوره اول متوسه شاهد و دبیرستان پسرانه دوره اول متوسطه ولایت به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی دبیرستان پسرانه شاهد (19 نفر) در گروه آزمایش و مدرسه ولایت (21 نفر) در گروه کنترل قرارگرفت. به دانش اموزان گروه آزمایش، کارکردهای عصبی- اجرایی در زمینه انعطاف پذیری شناختی در 8 جلسه، برنامه ریزی و مهارهدف در 15 جلسه و تقویت حافظه کاری در 6 جلسه آموزش داده شد. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که آموزش کارکردهای عالی عصبی- اجرایی در افزایش خلاقیت با میزان اثر 76/0 معنادار بوده است ( 01/0 p< و 115.87F=) و در ضمن در ارتباط با اثربخشی کارکردهای عالی عصبی- اجرایی بر مولفه های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف به ترتیب با میزان اثر 69/0، 54/0، 51/0 و 55/0 معنادار گزارش شده است. نتایج نشان دهنده آن است که این روش می تواند به منزله رهیافتی آموزشی در رشد فرایندهای عالی شناختی چون خلاقیت در یادگیرندگان مورد استفاده قرار گیرد که این امر باید مورد توجه و کاربست گروههایی چون مشاوران، مربیان مدارس و برنامه ریزان اموزشی و پرورشی قرار گیرد.
پژوهشگران صفرعلی دهقانی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)، ابوالفضل فرید (نفر چهارم)