صفرعلی دهقانی

صفحه نخست /صفرعلی دهقانی
نام و نام خانوادگی صفرعلی دهقانی
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک