مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل اثربخشی مداخلات ...
عنوان فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر طبقات چهارگانه اختلالات یادگیری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال خواندن، اختلال ریاضی، اختلالات یادگیری، فراتحلیل، مداخلات آموزشی و درمانی
چکیده نتایج تحلیل نشان داد که مقدار اندازه اثر ترکیبی اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اختلالات یادگیری 13 و پس از تفکیک به متغیرهای پیشایند و پیامد چندگانه، مقدار اندازه اثر ترکیبی مداخلات آموزشی و مداخلات درمانی بر طبقه 1 و بر / 1 و 22 / 1، بر اختلال نوشتن 20 / 0 و 01 / 1، بر اختلال خواندن 87 / 0 و 26 / کلی ناتوانیهای یادگیری به ترتیب 74 همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان .(p≤0/ 1 بود که همگی از لحاظ آماری معنادار بودند( 001 / 1 و 26 / اختلال ریاضی 29
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)، سعید محمدی مولود (نفر دوم)