مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش انگیزش شغلی و اهمال کاری ...
عنوان نقش انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهر اهر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها انگیزش شغلی - اهمال کاری شغلی- پیش بینی فرسودگی شغلی
چکیده زمینه و هدف: فرسودگی شغلی نوعی واکنش فرد به عوامل فشارزای میان فردی در محیط کار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهر اهر اجرا شد. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی بر روی 126 نفر از کارکنان بیمارستان که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های انگیزش شغلی کارکنان، اهمال کاری شغلی کارکنان و فرسودگی شغلی مسلش استفاده گردید. داده های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری توصیفی و آزمون های استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بین انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری مشاهده شد (05/0P<) و بین اهمال کاری شغلی و فرسودگی شغلی نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد (05/0P<). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که نمرات انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می توانند تقریباً بخش متوسطی از واریانس نمرات فرسودگی شغلی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: انگیزش شغلی ، اهمال کاری شغلی و فرسودگی شغلی در سازمان ها و ادارات مختلف موضوعی مهم و تاثیرگذار است. با توجه به ارتباط نزدیک این سه مشخصه باهم در هرگونه برنامه ریزی برای پژوهش و اصلاح امور، لازم است این رابطه در نظر گرفته شود.
پژوهشگران آرش شهبازیان خونیق (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، ناهید افتخاری فر (نفر سوم)