مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش کارکردهای ...
عنوان اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی عصب- روانشناختی بر فراحافظه، برنامه ریزی و حل مسئله دانش آموزان با اختلال ریاضی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کارکردهای اجرایی عصب- روان شناختی، فراحافظه، برنامه ریزی، حل مسئله، اختلال ریاضی.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی عصب- روان شناختی بر فراحافظه، برنامه ریزی و حل مسئله دانش آموزان با اختلال ریاضی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل همه ی دانش آموزان دختر با اختلال ریاضی سوم تا ششم ابتدایی است که درسال 1397-1396 به مرکز آموزش مشکلات ویژه یادگیری ایثار مراجعه کرده اند٬ که تعداد 30 نفر از آنها به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند٬ در ابتدا از نفرات هر دو گروه آزمون های هوش وکسلر و آزمون ریاضی کی مت گرفته شد٬ هر دو گروه درپیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه فراحافظه و آزمون برج لندن مورد سنجش قرار گرفتند. به گروه آزمایش طی 10 جلسه به مدت 3 ماه آموزش ارائه شد٬ درحالی که گروه کنترل هیچ آموزش خاصی را دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر فراحافظه، برنامه ریزی و حل مسئله وجود دارد (05/0> (P. بدین معنی که آموزش کارکردهای اجرایی توانسته است میزان توانایی فراحافظه، برنامه ریزی و حل مسئله دانش آموزان با اختلال ریاضی را افزایش دهد. از نتایج این پژوهش می توان در آموزش و درمان دانش آموزان با اختلال ریاضی استفاده نمود و همچنین کارکردهای اجرایی باید به عنوان عامل کلیدی همواره مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگران ناهیده باقرپوراستیار (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)