مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل روایی آزمون های ...
عنوان فراتحلیل روایی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فراتحلیل - آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی - روایی
چکیده هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل بر روی تحقیقاتی بود که به بررسی روایی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی پرداخته بودند. روش های نمونه گیری پژوهش حاضر هدفمند و گلوله برفی بودند. پس از حذف پژوهشهای نامربوط تعداد 29 پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهشها شامل مقالات، پایان نامه ها، و طرحهای پژوهشی بود که در سراسر جهان در مجلات مختلف چاپ شده و یا در دانشگاهها و موسسات معتبر اجرا شده بودند. از این پژوهشها تعداد 153 اندازه اثر به دست آمد. بعد از بررسی ملاکهای ورود و خروج، و حذف داده های پرت، تعداد 143 اندازه اثر باقی ماند که با نرم افزار CMA ویرایش 2 تحلیل شدند. نتایج فراتحلیل نشان داد که آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی دارای اندازه اثر ترکیبی 486/. بوده که بر طبق ملاک کوهن برای تحقیقات همبستگی، اندازه اثر بزرگی محسوب می شود. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از فراتحلیل حاضر نشان داد که آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی از روایی مناسبی برخوردارند و می توان از این آزمونها برای اهداف ارزیابی در حیطه های مختلف استفاده کرد.
پژوهشگران صادق صیادی (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)، ابوالفضل فرید (نفر چهارم)