مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل روایی آزمون های ...
عنوان فراتحلیل روایی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فراتحلیل - آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی - روایی
چکیده هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل بر روی تحقیقاتی بود که به بررسی روایی آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی پرداخته بودند. روش های نمونه گیری پژوهش حاضر هدفمند و گلوله برفی بودند. پس از حذف پژوهشهای نامربوط تعداد 29 پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهشها شامل مقالات، پایان نامه ها، و طرحهای پژوهشی بود که در سراسر جهان در مجلات مختلف چاپ شده و یا در دانشگاهها و موسسات معتبر اجرا شده بودند. از این پژوهشها تعداد 153 اندازه اثر به دست آمد. بعد از بررسی ملاکهای ورود و خروج، و حذف داده های پرت، تعداد 143 اندازه اثر باقی ماند که با نرم افزار CMA ویرایش 2 تحلیل شدند. نتایج فراتحلیل نشان داد که آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی دارای اندازه اثر ترکیبی 486/. بوده که بر طبق ملاک کوهن برای تحقیقات همبستگی، اندازه اثر بزرگی محسوب می شود. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از فراتحلیل حاضر نشان داد که آزمونهای مبتنی بر نقشه مفهومی از روایی مناسبی برخوردارند و می توان از این آزمونها برای اهداف ارزیابی در حیطه های مختلف استفاده کرد.
پژوهشگران صادق صیادی (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، رامین حبیبی کلیبر (نفر سوم)، ابوالفضل فرید (نفر چهارم)