صادق صیادی

صفحه نخست /صادق صیادی
نام و نام خانوادگی صادق صیادی
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای شناختی در یادگیری 10 (1401) 1-34
2 مطالعات جنسیت و خانواده 9 (1400) 93-113
3 نوآوری های آموزشی 19 (1399) 85-112
4 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 12 (1399) 143-157
5 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 7-40
6 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 135-164
7 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 235-258
8 روان شناسی و دین 36 (1395) 103-132