مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر انسجام خانوادگی و گروه ...
عنوان تأثیر انسجام خانوادگی و گروه همسالان با رفتارهای قلدرانه دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها قلدری - همسالان - دانش آموزان - انسجام خانوادگی
چکیده هدف پژوهش حاضر تحلیل مسیر رابطة انسجام خانوادگی و گروه همسالان با رفتارهای قلدرانة دانش آموزان در شهرستان اسلام آباد غرب بود. روش پژوهش پیمایشی از نوع تبیینی بود. جامعة پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان مقطع متوسطة شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 1398-1399 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای، 364 دانش آموز انتخاب و بررسی شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامة انسجام خانوادگی، مقیاس قلدری ایلینویز، پرسشنامة فشار همسالان، مقیاس مقاومت در برابر تأثیر همسالان و پرسشنامة هم نوایی با همسالان بود. روش تحلیل داده ها تحلیل مسیر با استفاده از نرم-افزار AMOS بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد انسجام خانوادگی اثر مستقیم منفی و معناداری بر قلدری دارد. همچنین فشار همسالان افزون بر اثر مستقیم مثبت و معنادار بر قلدری، دارای اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار با واسطة هم نوایی با همسالان بر قلدری است. مقاومت در برابر تأثیر همسالان نیز افزون بر اثر مستقیم منفی و معنادار بر قلدری، دارای اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار بر قلدری است. با توجه به نتایج به دست آمده هماهنگ سازی و مدیریت متغیرهای بافتی درگیر در رفتارهای قلدرانه (مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان) می تواند در درک و کاهش رفتارهای قلدرانة دانش آموزان و متعاقباً کاهش بی نظمی ها و بدرفتاری ها در مدارس بسیار مؤثر باشد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، صادق صیادی (نفر دوم)