مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش خوشه های اضطراب امتحان و ...
عنوان نقش خوشه های اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک تحلیل خوشه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اضطراب امتحان تحلیل خوشه ای سرزندگی تحصیلی عملکرد تحصیلی
چکیده هدف پژوهش حاضر کشف خوشه های دانشجویان براساس سرزندگی تحصیلی، اضطراب امتحان و بررسی عملکرد تحصیلی خوشه های آنان بود. تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح آن از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ دانشجویان سال دوم کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 98-1397 بودند، که از میان آن تعداد 360 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر پرسش نامۀ اضطراب امتحان ساراسون و مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (روش وارد) و آزمون تی مستقل استفاده شد. بر اساس یافته­­ ها دو خوشه از دانشجویان شناسایی شد، که خوشۀ اول شامل دانشجویانی بود که اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی متوسط داشتند، و خوشۀ دوم شامل دانشجویانی بود که اضطراب امتحان پایین و سرزندگی تحصیلی بالایی داشتند. عملکرد تحصیلی دانشجویان خوشۀ دوم به طور معنی داری بهتر از دانشجویان خوشۀ اول بود. دستیابی به خوشه ­های اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانشجویان، بررسی فرایند آموزش و یادگیری را با رویکردی گروه محور ممکن می­ سازد. به این صورت که گروه­ های دانشجویانی که اضطراب امتحان کمتری داشته و از سرزندگی تحصیلی بالاتری برخوردارند، عملکرد تحصیلی بهتری دارند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، صادق صیادی (نفر سوم)