مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل ...
عنوان اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هوش موفق- حل مسئله اجتماعی- هوش هیجانی
چکیده مقدمه: دانش آموزان در مدرسه دچار چالش های زیادی در تعاملات اجتماعی می­شوند که برای رفع آن­ها نیاز به توانایی حل مسئله اجتماعی دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی با کنترل اثر هوش هیجانی در دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود. با روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس 30 نفره انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های حل مسئله اجتماعی (دروزیلا و همکاران، 2002) و هوش هیجانی صفت فرم کودکان (ماورولی و همکاران، 2008) استفاده شد. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 22 جلسه 45 دقیقه ای برنامه آموزش هوش موفق (استبرگ و گریگورنکو،2011) را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته: تحلیل کوواریانس بعد از کنترل اثر هوش هیجانی بر حل مسئله اجتماعی نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه پس از مداخله در حل مسئله اجتماعی وجود دارد ( ). همچنین در پس آزمون و پیگیری اثربخشی برنامه هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی معنی دار بود ). نتیجه گیری: مطابق یافته های این پژوهش می توان از آموزش هوش موفق برای افزایش حل مسئله اجتماعی استفاده کرد و نتایج بسیار ارزشمند این برنامه آموزشی را در زندگی تحصیلی و غیر تحصیلی دانش آموزان مشاهده نمود
پژوهشگران لیلا قبادی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)، جواد مصرآبادی (نفر چهارم)