مشخصات پژوهش

صفحه نخست /" برسی عوامل موثر بر قانون ...
عنوان " برسی عوامل موثر بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی : شهروندان استان آذربایجان غربی" در فصلنامه " انتظام اجتماعی/ سال اول /شماره دوم/ تابستان 1388"
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)