مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش درگیری تحصیلی، ارزیایب ...
عنوان نقش درگیری تحصیلی، ارزیایب شناختی و خودپنداره تحصیلی در هیجان های تحصیلی مثبت و منفی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها درگیری تحصیلی، ارزیایب شناختی، خودپنداره تحصیلی ، هیجان های تحصیلی
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی و خودپنداره تحصیلی در هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی دانشآموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 5961 69 تشکیل میدادند که مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از میان - جامعه آماری، با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، نمونهای به حجم 999 نفر انتخاب شدند. بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ، ارزیابی شناختی پنتریج و دگروت، خودپنداره تحصیلی یس یسن چن و هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی پکران استفاده شد. دادهها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی و خودپنداره تحصیلی با هیجانهای تحصیلی مثبت رابطه مثبت و معنادار و با هیجانهای تحصیلی منفی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)