مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه سبک های هویت و انگیزش ...
عنوان رابطه سبک های هویت و انگیزش پیشرفت تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مشغولیت تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، سبک های هویت.
چکیده مشغولیت تحصیلی می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سبک های هویت و مشغولیت تحصیلی قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سبک های هویت و انگیزش پیشرفت تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 210 دانشجو انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی، انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس و مشغولیت تحصیلی زرنگ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان در نرم افزار آماریSPSS.22 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که مشغولیت تحصیلی با سبک های هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین مشغولیت تحصیلی با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی قادر به پیش بینی مشغولیت تحصیلی دانشجویان هستند؛ اما سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بر مشغولیت تحصیلی دانشجویان تأثیری نداشت. بنابراین مشغولیت تحصیلی با کاربرد سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری و انگیزش پیشرفت افزایش و با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی کاهش می یابد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)