مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه واج شناختی، حافظه ...
عنوان مقایسه واج شناختی، حافظه فردمحور و پیرامون محور و توجه انتخابی در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها توجه، حافظه، نارساخوانی
چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت های واج شناختی، حافظه فردمحور و پیرامون محور و توجه انتخابی در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی انجام گرفت. مواد و روش ها: روش این پژوهش، علمی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان پسر عادی و نارساخوان پایه پنجم و ششم دبستان های شهر تبریز در سال 98-1397 بودند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مهارت های واج شناختی لندرل و همکاران، حافظه فردمحور و پیرامون محور کرافورد و همکاران و آزمون استروپ استفاده شد. یافته ها: تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره های دو گروه در مهارت های نامیدن اعداد، سیالی کلامی و تعویض صداها، حافظه فردمحور و پیرامون محور و تعداد خطا و زمان توجه وجود دارد. در واقع دانش آموزان نارساخوان مهارت های واج شناختی، حافظه و توجه انتخابی پایین تری دارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که به نقش مهارت های واج شناختی، بهبود حافظه و توجه انتخابی در دانش آموزان نارساخوان توجه شود.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)