مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی ...
عنوان تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سازگاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی، آموزش مهارتهای ارتباطی
چکیده هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه مدارس شهر ایلخچی 1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 52 دانشآموز بود که به - می باشند که در سال تحصیلی 96 روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 25 نفر) و گروه کنترل ( 27 نفر) گمارده شدند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه سازگاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی بود که تمام آزمودنیها در مرحله پیش آزمون آن را تکمیل کردند، سپس برنامه آموزش مهارت های ارتباطی برای گروه آزمایش در هشت جلسه اجرا شد و در نهایت، پس آزمون از تمام گروه های گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه تأثیر دارد. در واقع آموزش مهارتهای ارتباطی باعث افزایش انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و سازگاری تحصیلی شده و میزان بیانگیزشی را در دانش آموزان کاهش می دهد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)