مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی روش اجتماع پژوهشی در ...
عنوان اثربخشی روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش فلسفه به کودکان، اجتماع پژوهشی، خودکارآمدی اجتماعی، دانش آموزان
چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر خودکار آمدی اجتماعی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش شامل 50 نفر از دانش آموزان پایه ی هفتم ناحیه ی یک شهر تبریز در سال تحصیلی 95-1394 بودند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در هریک از گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. پرسش نامه ی خودکار آمدی اجتماعی کنلی (1989) برای هر دو گروه اجرا شد. آزمودنی های گروه آزمایشی به مدت 13 جلسه در برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان شرکت کردند. گروه کنترل نیز همزمان به برنامه های عادی کلاس خود ادامه دادند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد نمره های دانش آموزان گروه آزمایشی در پس آزمون خودکارآمدی اجتماعی بالاتر از گروه کنترل است. بنابراین، آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی به افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان منجر می گردد. پژوهش حاضر برای معلمان کاربردهایی دارد که می توانند از این راهبردها برای تقویت خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان استفاده کنند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، رقیه محمدزاده (نفر سوم)