مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش منزلت های هویت تحصیلی و ...
عنوان نقش منزلت های هویت تحصیلی و ادراک فعالیت های کلاسی در پیش بینی جهت گیری اهداف تسلطی و عملکردی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ادراک فعالیت های کلاسی، منزلت های تحصیلی، جهت گیری هدف تسلطی، جهت گیری هدف عملکردی.
چکیده چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش منزلت هویت تحصیلی و ادراک فعالیت های کلاسی در پیش بینی جهت گیری اهداف تسلطی و عملکردی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 در سال تحصیلی 99-1398 در شهرستان تبریز بودند که از این جامعه، تعداد 190 نفر دانش آموز بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اهداف پیشرفت میگدلی و همکاران (1988)، منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)، ادراک از فعالیت های کلاسی جنتری و همکاران (2002) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های ادراک از ساختار کلاس علاقه، چالش، انتخاب و لذت، با جهت گیری هدف تسلطی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین جهت گیری تسلطی با هویت موفق و سردرگم رابطه مثبت و بین جهت گیری تسلطی با هویت دیررس و دنباله رو رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از طرفی بین مؤلفه های ادراک از ساختار کلاس علاقه، چالش و انتخاب با جهت گیری هدف عملکردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین جهت گیری هدف عملکردی با هویت موفق و سردرگم رابطه مثبت و معنادار و با هویت دنباله رو رابطه منفی و معناداری دارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ادراک از ساختار کلاس درس، منزلت های هویت تحصیلی قادرند تغییرات جهت گیری هدف تسلطی و عملکردی را در دانش آموزان پیش بینی کنند؛ بنابراین ادراک فعالیت های کلاسی و هویت تحصیلی نقش مهمی در جهت گیری اهداف یادگیری دارند
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)