مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه دشواری در نظم بخشی ...
عنوان رابطه دشواری در نظم بخشی هیجانی و باورهای فراشناختی با تفکر ارجاعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تفکر ارجاعی، دشواری در نظم بخشی هیجان، باورهای فراشناختی.
چکیده چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دشواری در نظم بخشی هیجان و باورهای فراشناختی با تفکر ارجاعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395تشکیل می دادند که مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از - میان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 919 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز، کارترایت هاوتون استفاده شد. داده ا با استفاده از آزمونه ای آماری ضریب - همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافتهه ا: نتایج نشان داد که تفکر ارجاعی با مؤلفه های عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری های رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، فقدان شفافیت هیجانی و نمره کل دشواری در نظم بخشی هیجان رابطه مثبت و معناداری دارد و با دستیابی محدود به هیجان رابطها ی مشاهده نشد. همچنین تفکر ارجاعی با باور مثبت درباره نگرانی، باور منفی درباره کنترل ناپذیری، اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی رابطه مثبت و معناداری دارد و با نیاز به کنترل خود رابطه ای وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که دشواری های نظم بخشی هیجان و مؤلفه های عدم پذیرش پاسخهای هیجانی، دشواری های کنترل تکانه، دشواری های دست زدن به رفتارهای هدفمند و باورهای فراشناختی و مؤلفه خودآگاهی شناختی به طور مثبت و معناداری، می توانند تفکر ارجاعی دانش آموزان را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مؤلفه های دشواری در نظم بخشی هیجان و باورهای فراشناختی بخش قابل توجهی از تفکر ارجاعی دانش آموزان را تبیین می کنند.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)