مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک ...
عنوان تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری - فضایی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جهت یابی؛ آموزش؛ نوروسایکولوژی؛ شناخت.
چکیده زمینه و هدف: مهارت های دیداری - فضایی، ازجمله کارکردهای شناختی هستند که در زندگی روزمره نقش مهمی دارند. یکی از اهداف پژوهش در حوزه توانایی های فضایی، بررسی قابلیت افزایش این توانایی ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری - فضایی دانشجویان بود. روش بررسی: روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری 20 سال( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی - را تمامی دانشجویان )در سنین 24 1394-1395 تشکیل می داد. نمونه آماری شامل 30 دانشجوی پسر بود که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل )هرگروه 15 نفر( تقسیم شدند. به منظور و آزمون Shepard & Metzler جمع آوری داده ها، از نسخه کامپیوتری تکلیف چرخش ذهنی استفاده شد. Mitrushina قضاوت جهت خط یافته ها: در این مطالعه، تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی، هم بر توانایی چرخش و هم برعملکرد دیداری - فضایی )قضاوت جهت خط( گروه آزمایش، )p>0/ ذهنی ) 0001 .)p<0/ اثربخشی معنی داری داشت ) 002 نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، نشان دهنده تأثیر معنی دار تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی، بر توانایی چرخش ذهنی و عملکرد دیداری – فضایی دانشجویان دانشگاهی بود که این یافته می تواند در طراحی برنامه های آموزشی آینده، با هدف بهبود عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران ابوالفضل فرید (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، سیامک داداشی (نفر سوم)، فاطمه بزاز منصف (نفر چهارم)