مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارتهای ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای خودمدیریتی بر از خودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی و زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زورگویی، تعللورزی، ازخودبیگانگی تحصیلی، مهارتهای خودمدیریتی
چکیده زمینه و اهداف: ازخودبیگانگی، تعللورزی و زورگویی یکی از مشکلات در حال افزایش در بسیاری از مدارس می باشد . هدف این تحقیق اثربخشی آموزش مهارت های خودمدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی و زورگویی دانشآموزان دوره متوسط بود. روش بررسی: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1395-96بودند که از این جامعه تعداد 16 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش ) 96 نفر( و کنترل ) 96 نفر( جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه زورگویی و برنامه( Johnson) پر سشنامه از خودبیگانگی ،)Solomon & Rothblum) ،مقیاس تعللورزی) (Olweus آموزش مهارتهای خودمدیریتی بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای خودمدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی و زورگویی دانش آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش مهارتهای خودمدیریتی باعث کاهش از خودبیگانگی تحصیلی، تعللورزی و زورگویی در دانشآموزان می شود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش ضرورت توجه جدی برنامه ریزان و مسئولین را به موضوع ازخودبیگانگی، تعللورزی و زورگویی دانش آموزان نشان داده است.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، جعفر بهادری خسروشاهی (نفر دوم)